Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako kupovať, aby ste neľutovali

30.11.2009, 00:01 | Vladimíra Márnotová, realitná poradkyňa

Poradňa: Na začiatku je potrebné si zistiť informácie o kupovanej nehnuteľosti, k čomu slúži list vlastníctva

  • Tlačiť
  • 2

      Otázka: Uvažujem o kúpe nehnuteľnosti, potreboval by som ale predtým nejaké informácie, čo si treba pred kúpou všetko overiť a zistiť, resp. ako mám postupovať pri kúpe, na čo si mám dať pozor, aby som to neskôr neoľutoval?

Kúpa nehnuteľnosti je veľmi významný krok v živote snáď každého človeka. Ak ste sa už rozhodli pre konkrétnu nehnuteľnosť, je potrebné na začiatku zistiť si základné informácie o kupovanej nehnuteľnosti. K tomu Vám slúži list vlastníctva, ktorý obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia a skladá sa z troch častí:

časť “A – majetková podstata”, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmeru, druh pozemku, kód spôsobu využívania pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A,
časť “B – vlastník alebo iná oprávnená osoba”, ktorá obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko alebo názov vlastníka nehnuteľnosti alebo inej oprávnenej osoby, dátum narodenia, rodné číslo alebo identifikačné číslo organizácie, spoluvlastnícky podiel, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, byty a nebytové priestory, nájomné práva k pozemkom, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam,
časť “C – ťarcha”, ktorá obsahuje vecné bremeno (obsah vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv (označenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C; v časti C sa výška dlhu neuvádza.

Ďalším dôležitým krokom je uzavretie kúpnej zmluvy, ktorá musí spĺňať podstatné náležitosti.  Zmluva o kúpe nehnuteľnosti  by mala obsahovať:

1. Presné označenie zmluvných strán – predávajúceho a kupujúceho

2. Presné vymedzenie predmetu kúpy podľa katastrálneho zákona

3. Ťarchy, prípadne aj iné práva, ktoré viaznu na prevádzanej nehnuteľnosti, napr. právo prechodu

4. Kúpna cena  a spôsob jej úhrady

5. Podpisy predávajúcich musia byť úradne overené

6. Iné náležitosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú, napr. termín odovzdania nehnuteľnosti

Pri kúpe nehnuteľnosti je potrebné uvedomiť si jednu dôležitú vec - majiteľom nehnuteľnosti sa nestávate podpisom kúpnej zmluvy a podaním návrhu na vklad, ale až povolením vkladu vlastníckeho práva  k predmetu zmluvy do katastra nehnuteľností.

Obzvlášť by som upozornila na úhradu kúpnej ceny.

Spomeniem len v krátkosti niektoré z nich:

1. Uhradenie celej kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy či už v hotovosti alebo prevodom na bankový účet predávajúceho – z hľadiska kupujúceho by som to neodporúčala, pretože aj napriek tomu, že ešte kataster nepovolil vklad prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho, predávajúci má už peniaze a v prípade, že kataster vklad nepovolí, môže byť problém peniaze získať naspäť.

2. Uhradením celej kúpnej ceny alebo jej časti prostredníctvom úveru – tu do kúpy vstupuje ďalší subjekt a to je banka. Banka vo väčšine prípadov pri platbe časti v hotovosti vyžaduje, aby kupujúci najprv vyplatil túto časť (v niektorých prípadoch akceptuje aj notársku úschovu, prípadne vinkuláciu hotovostných peňažných prostriedkov) a potom banka uhradí zvyšnú časť kúpnej ceny predávajúcemu.

3. Uhradenie prostredníctvom notárskej úschovy, prípadne uloženia na vinkulovaný bankový účet alebo neodvolateľný bankový akreditív (využíva sa veľmi málo) – tento spôsob úhrady kúpnej ceny považujem za najspravodlivejší, pretože pri podpise kúpnej zmluvy sa predávajúci presvedčí, že kupujúci má dané finančné prostriedky, ale budú mu uvoľnené až po splnení podmienok, ktoré si určia predávajúci a kupujúci.

Najčastejšie to býva po povolení vkladu vlastníckeho práva kupujúceho k predmetu kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností v prospech kupujúceho a po predložení výpisu listu vlastníctva určeného na právne úkony, na ktorom ako vlastník prevádzanej nehnuteľnosti je zapísaný kupujúci.

Autorka je obchodnou riaditeľkou v realitnej agentúre Sotheby´s International Realty.

  • Tlačiť
  • 2