Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako sa dostať k vlastníctvu po starých rodičoch

28.01.2010, 00:01 | Mgr. Martin Bulla, advokátsky koncipient

Poradňa: Akékoľvek nároky na navrátenie majetku odobratého starým rodičom sú už premlčané.

  • Tlačiť
  • 1

     Otázka: Chcel by som sa na Vás obrátiť s troška špecifickým problémom, ktorý sa mi vyskytoval pri usporiadaní vlastníckych vzťahoch k pozemkom po mojich starých rodičoch. Ide tu totiž o pozemok, ktorý bol v roku 1943 v čase zabratia južných území Slovenska maďarskými vojskami násilne odobratý mojim starým rodičom a to, ako sa uvádza v pozemkovo-knižnej vložke na základe výnosu maďarského ministerstva poľnohospodárstva a pridelený fyzickej osobe kolaborujúcej s maďarskými vojskami. Po vojne v roku 1949 zase na základe zákonov československého štátu bol majetok zobratý tejto osobe ako majetok kolaboranta. Pôvodne však pozemok patril mojim starým rodičom. Je nejaká možnosť dostať sa k vlastníctvu tohto pozemku?

Vzhľadom na to, že formulácia Vašej otázky neposkytuje úplný prehľad o skutkovom stave a neuvádza všetky informácie potrebné na právne posúdenie veci, uvádzame iba všeobecnú odpoveď.

Pre komplexné posúdenie veci by bolo potrebné mať k dispozícii najmä informácie o právnom titule (dôvode) a presnom čase vyvlastnenia, resp. obmedzenia vlastníckeho práva, o druhu pozemku (či šlo o pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu) a o tom, či a akým spôsobom boli tieto zmeny evidované v pozemkovej knihe, resp. katastri nehnuteľností.

Reštitúcie majetku v našom právnom poriadku upravuje najmä zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v platnom znení.

Uvedené zákony umožňujú navrátenie vlastníctva k majetku, ktorý bol vlastníkom odobratý v rozhodnom období od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990 na základe niektorého z dôvodov, v zákone taxatívne vymedzených. Navrátenie majetku na základe citovaných zákonov však vo Vašom prípade nebude možné, nakoľko nie ste oprávnenou osobou, ktorá by o vydanie majetku mohla žiadať.

Hoci odňatie vlastníctva v roku 1949 z časového hľadiska spadá do pôsobnosti týchto zákonov, vlastníctvo pozemkov v tomto prípade nebolo odobraté Vašim starým rodičom, ale odlišnej fyzickej osobe, a to z titulu jej statusu kolaboranta. Navyše, lehoty na uplatnenie nároku na navrátenie vlastníctva k majetku na základe vyššie uvádzaných zákonov už dávno uplynuli.

V tomto prípade by prichádzala do úvahy reštitúcia z titulu konfiškácie majetku počas okupácie Maďarskom v roku 1943. V zmysle Dekrétu prezidenta republiky č. 5/1945 Zb. boli akékoľvek majetkové prevody a akékoľvek majetkovo-právne konania, týkajúce sa hnuteľného, či nehnuteľného majetku, verejného, či súkromného, vyhlásené za neplatné, pokiaľ k nim došlo po 29. 9. 1938 pod tlakom okupácie alebo národnej, rasovej, či politickej perzekúcie.

Majetok osôb štátne nespoľahlivých bol zároveň prevedený do národnej správy. Za osoby štátne nespoľahlivé boli vyhlásené o. i. aj osoby maďarskej národnosti. Dekrét súčasne umožňoval vyňatie majetku spod národnej správy a jeho vrátenie pôvodným vlastníkom, resp. ich dedičom, pokiaľ išlo o majetok daný pod národnú správu, pôvodne patriaci robotníkom, roľníkom, živnostníkom, drobným a stredným podnikateľom, úradníkom, príslušníkom voľných povolaní a osobám v podobnom sociálnom postavení, ktoré o tento majetok prišli v dôsledku národnej, politickej alebo rasovej perzekúcie.

Takéto vrátenie majetku však neprebiehalo automaticky, ale bolo oň potrebné požiadať príslušný miestny, resp. okresný národný výbor. Podľa ustanovenia § 9 zákona č. 128/1946 Zb. o neplatnosti niektorých majetkovo-právnych konaní z doby neslobody a o nárokoch z tejto neplatnosti a z iných zásahov do majetku vyplývajúcich v znení neskorších predpisov, pokiaľ príslušný národný výbor žiadosť o vrátenie majetku úplne alebo sčasti zamietol alebo o žiadosti nerozhodol do 3 mesiacov odo dňa jej podania, bolo možné obrátiť sa s týmto nárokom na súd.

V zmysle §8 citovaného zákona sa nárok premlčuje v lehote 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona a pokiaľ ide o nárok vyplývajúci zo zrušenia alebo zmeny súdneho alebo úradného výroku, premlčacia lehota bola stanovená na 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, meniaceho alebo rušiaceho príslušný súdny alebo úradný výrok.

Z uvedenej analýzy právnej úpravy vyplýva, že akékoľvek nároky na navrátenie majetku odobratého Vašim starým rodičom sú už premlčané.

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autor pracuje v advokátskej kancelárii CLServices.

  • Tlačiť
  • 1