Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Byt a dedičské konanie

25.03.2010, 00:01 | Mgr. Ľuboslava Kočibálová, advokátska koncipienta

Právna poradňa: Manžel z hľadiska dedičského práva nemôže úplne zabrániť dedeniu synov z prvého manželstva

  • Tlačiť
  • 0

Môj manžel má z 1. manželstva 2 dospelých synov. 1. manželke nechal 3-izbový byt komplet zariadený, sám si nechal oblečenie do jedného kufra. Bývame v 2-izbovom byte a máme 16-ročného syna. Čo máme urobiť, aby v prípade manželovej smrti nemusel ísť náš spoločný byt do dedičského konania? Manžel nesúhlasí, aby si jeho synovia z 1. manželstva niečo nárokovali. Je to nepríjemné, ale je to tak.

Z otázky vyplýva, že Váš manžel sa s prvou manželkou rozviedol a zanechal jej a svojim synom z prvého manželstva trojizbový byt. V tomto prípade je však potrebné určiť aj to, akým spôsobom došlo k vysporiadaniu vlastníckeho práva k bytu, teda či bolo vlastníctvo bytu skutočne prevedené na synov z prvého manželstva.

Z právneho hľadiska totiž muselo najskôr dôjsť k vysporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva z prvého manželstva a následne mal byť spoluvlastnícky podiel Vášho manžela k predmetnému bytu prevedený na jeho dvoch synov z prvého manželstva. Ak sa tak nestalo, Váš manžel je stále podielovým spoluvlastníkom bytu a nezáleží na tom, kto fakticky byt užíva.

Váš manžel totiž z hľadiska dedičského práva nemôže úplne zabrániť dedeniu dvoch synov z prvého manželstva, okrem prípadu ich vydedenia, môže však ich nárok obmedziť a to spísaním závetu.

V opačnom prípade by bol totiž všetok jeho majetok rozdelený podľa zákonných dedičských podielov. V prípade neexistencie závetu by po vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva k veciam, ktoré sú jeho súčasťou (v tomto prípade vo Vašom manželstve), bola jeho časť majetku rozdelená medzi zákonných dedičov a to Vás a všetky jeho deti, každému v rovnakom podiele.

V prípade takéhoto zákonného dedenia by však súd musel dedičovi do jeho podielu započítať aj to, čo za života poručiteľa, teda Vášho manžela, od neho bezplatne dostal. V prípade zákonného dedenia by teda bolo pri určení dedičských podielov zohľadnené aj darovanie predmetného bytu deťom Vášho manžela z prvého manželstva.

Ak by však hodnota majetku, ktorý by Váš manžel zanechal, presahovala pri určení dedičských podielov hodnotu darovaného bytu deťom z prvého manželstva, boli by tieto deti oprávnené aj na ďalší majetok podľa svojich podielov.

Váš manžel teda môže v tejto situácii napísať závet, ktorým by určil svojich dedičov a ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. V tomto prípade navyše platí zákonné obmedzenie, podľa ktorého maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona.

Pokiaľ by závet odporoval uvedenej požiadavke, bol by v tejto časti neplatný za predpokladu, že nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Ak sa teda Váš manžel rozhodne napísať závet a nedošlo by k vydedeniu detí z prvého manželstva (môže tak urobiť len za zákonnom stanovených podmienok, napr. ak potomok v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe a pod.), musí týmto deťom určiť minimálne podiel, ktorý zodpovedá polovici ich dedičského podielu v prípade zákonného dedenia.

Hoci v prípade dedenia zo závetu nedochádza automaticky k započítaniu toho, čo im daroval počas svojho života, zákon nebráni tomu, aby Váš manžel výslovne vo svojom závete uviedol, že má byť takéto darovanie započítané.

Spísanie závetu teda predstavuje (okrem vydedenia) možnosť ako obmedziť nárok detí z prvého manželstva, pričom namiesto zákonného podielu by im Váš manžel vo svojom závete určil len jednu polovicu takéhoto podielu s tým, že má byť započítané to, čo im počas svojho života daroval.

Do úvahy prichádza aj darovanie Vášho bytu Vášmu synovi, aby tak predmetný byt nebol súčasťou dedičského konania (takéto darovanie by však v prípade dedenia zo zákona bolo započítané do dedičského podielu).

Ak je však Váš byt súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, darcami musíte byť obaja. Keďže je Váš syn ešte maloletý, musel by byť takýto úkon navyše schválený súdom.

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autorka pracuje v advokátskej kancelárii CLServices, s.r.o.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy realitno-právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)