Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Darovanie nehnuteľnosti maloletému (Poradňa)

10.07.2003, 10:15 | TERÉZIA MÄSIAROVÁ

  • Tlačiť
  • 0
  • Chcel by som svojmu desaťročnému vnukovi darovať nehnuteľnosť. Tento proces je pravdepodobne komplikovanejší než prevod na plnoletú osobu. Mohli by ste mi dať návod, ako postupovať?

Prevod nehnuteľností na fyzickú alebo právnickú osobu vôbec nie je jednoduchá ani lacná záležitosť. A prevod do vlastníctva maloletého je ešte komplikovanejší. Podľa Občianskeho zákonníka je každá fyzická osoba spôsobilá nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v plnom rozsahu až plnoletosťou.

Tá sa spravidla nadobúda dovŕšením osemnásteho roku života. Dovtedy fyzická osoba nie je spôsobilá na právne úkony a koná za ňu zákonný zástupca. Vo väčšine prípadov je ním jeden z rodičov.

Aj ďalšie alternatívy zákonného zastupovania bližšie definuje zákon o rodine. Ak zákonný zástupca spravuje majetok svojho dieťaťa, v prípade, že nejde o bežnú vec, je na nakladanie s ním potrebné schválenie súdu.

Hnuteľné aj nehnuteľné veci možno nadobúdať aj darovacou zmluvou. V prípade nehnuteľnej veci sa však vlastníctvo nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností podľa katastrálneho zákona.

Každá nehnuteľnosť musí byť vždy znalecky ocenená úradnou cenou podľa vyhlášky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v platnom znení.

Úradná cena tvorí základ pre výpočet správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení a tiež pre výpočet dane z darovania podľa zákona o trojdani. Správny poplatok musí byť zaplatený pri predložení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Aby príslušný katastrálny úrad povolil zápis zmeny vlastníctva k nehnuteľnosti, musí darovaciu zmluvu, ktorou starí rodičia darujú svoju nehnuteľnosť vnúčaťu, schváliť súd na návrh zákonného zástupcu dieťaťa.

Až po schválení darovacej zmluvy súdom môže byť povolený vklad do katastra nehnuteľností. Povolením vkladu následne vzniká daňová povinnosť k dani z darovania. Zákonný zástupca maloletého má povinnosť podať zaň daňové priznanie, a to do 90 dní odo dňa zápisu do katastra nehnuteľností. V rovnakej lehote je potrebné daň z darovania aj zaplatiť.

Od apríla minulého roku sú obdarovaní patriaci do I. skupiny daňovníkov oslobodení od platenia dane z darovania, ako aj podania daňového priznania až do sumy 2 miliónov korún. Teda ak by vo vašom prípade hodnota darovanej nehnuteľnosti nepresiahla spomínanú sumu, daňové priznanie nie je potrebné podávať. V prípade, že uvedenú sumu dar presahuje, daňové priznanie sa musí podať, pričom daň sa platí iba z rozdielu.

Ak by bol maloletý obdarovaný v tom istom roku dvakrát, dvojmiliónovú sumu je možné uplatniť iba pri jednom dare. To znamená, že v prípade viacnásobného obdarovania v priebehu toho istého kalendárneho roku, by musel z ďalších darov platiť daň z darovania aj do sumy dvoch miliónov korún.

Autorka je spolupracovníčka TRENDU

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)