Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Neskolaudovaný byt ako dar

04.01.2010, 00:01 | Ľuboslava Kočibálová, advokátska koncipientka

Právna poradňa: Aby mohli byť zapísané práva k rozostavanej stavbe, je potrebné predložiť znalecký posudok o rozostavanosti

  • Tlačiť
  • 0

      Otázka: Je možné darovať nehnuteľnosť, ktorá nebola skolaudovaná, aj keď je k nej priradené súpisné číslo?

V zmysle § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení možno darovacou zmluvou niečo prenechať alebo sľúbiť obdarovanému. Keďže zákon presne nevymedzuje, čo všetko môže, resp. nemôže byť predmetom darovacej zmluvy, je potrebné vychádzať zo všeobecného vymedzenia Občianskeho zákonníka, čo môže byť predmetom občianskoprávnych vzťahov. Podľa § 118 a nasl. Občianskeho zákonníka: „Predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty.“

Ďalej je potrebné vychádzať zo zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „Katastrálny zákon“), v zmysle ktorého je rozostavanou stavbou pre účely Katastrálneho zákona stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia.

V takomto prípade je na to, aby mohli byť zapísané práva k rozostavanej stavbe, potrebné predloženie znaleckého posudku o rozostavanosti.  Nehnuteľnosť je teda možné darovať aj keď ešte nebola skolaudovaná a vlastnícke právo k nej nebolo ešte zapísané v katastri nehnuteľností, v prípade, ak spĺňa spomínané požiadavky rozostavanej stavby.

V takomto prípade nie je nutné najskôr podať návrh na zápis do katastra nehnuteľností a následne na základe darovacej zmluvy toto vlastnícke právo previesť, ale postačuje, ak sa  návrh na zápis vlastníckeho práva k rozostavanej nehnuteľnosti podáva spolu s darovacou zmluvou.

K návrhu na zápis vlastníckeho práva k takejto nehnuteľnosti je potom potrebné predložiť právoplatné stavebné povolenie, geometrický plán, uvedený znalecký posudok a darovaciu zmluvu, v ktorej je potrebné darovanú rozostavanú nehnuteľnosť špecifikovať v súlade so stavebným povolením a geometrickým plánom. Darovacia zmluva musí byť uzavretá písomne a podpis darcu musí byť úradne osvedčený.

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autorka pracuje v advokátskej kancelárii CLServices.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy realitno-právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)