Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako predať nevysporiadané parcely

07.01.2010, 00:01 | Ľuboslava Kočibálová, advokátska koncipientka

Právna poradňa: V prvom rade je potrebné určiť, kto je vlastníkom predmetných pozemkov

  • Tlačiť
  • 0

     Otázka: Chceli by sme predať pozemok, ktorý už roky užíva roľnícke družstvo. Napriek tomu, že je už 20 rokov od nežnej revolúcie, celá vec s parcelami sa dodnes nedala do poriadku. Prosím Vás o radu, akou formou máme postupovať, aby bolo možné túto situáciu riešiť?

Právo disponovať s predmetom vlastníctva, a teda aj právo predať ho, je jedným zo základných oprávnení vlastníka, preto je v tomto prípade predovšetkým potrebné určiť, kto je vlastníkom predmetných pozemkov.

V tejto súvislosti z otázky čitateľa nie je jasné, z akého titulu užíva roľnícke družstvo spomínané pozemky, preto prichádzajú do úvahy dve situácie.

Prvou možnosťou je, že roľnícke družstvo užíva uvedené pozemky v zmysle platnej právnej úpravy ako vlastník. Z hľadiska nadobudnutia vlastníckeho práva mohlo ísť o rôzne situácie a tituly nadobudnutia v priebehu predchádzajúceho režimu.

S cieľom zmierniť následky niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989, bol v roku 1991 prijatý zákon č. 229/1991 o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, na základe ktorého bolo do 31. 12. 1992, resp. v zákone špecifikovanom prípade do 31. 12. 2004 možné dosiahnuť nápravu, a to vydaním takto nadobudnutého majetku alebo poskytnutím náhrady zaň.

V zmysle uvedeného zákona bol oprávnenou osobou štátny občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na jej území a ktorého pôda, budovy a stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti prešli na štát alebo na iné právnické osoby v dobe od 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990 spôsobom uvedeným v zákone, resp. ak uvedená osoba nebola nažive, prichádzajú ako oprávnené do úvahy ďalšie osoby uvedené zákonom.

V roku 2003 bol prijatý zákon č. 503/2003 o navrátení vlastníctva k pozemkom, s účinnosťou od 1. 1. 2004, na základe ktorého mohla oprávnená osoba do 31. 12. 2004 na obvodnom pozemkovom úrade, v ktorého obvode vlastnila pozemok, uplatniť právo na navrátenie vlastníctva k pozemku. Neuplatnením práva v lehote však toto právo zaniklo.

Z hľadiska možnej nápravy podľa oboch zákonov, lehoty, v rámci ktorých bolo možné dosiahnutie nápravy, už uplynuli. Tak ako to vyplýva z uvedeného, čitateľ nie je oprávnený predmetné pozemky predať, nakoľko nie je ich vlastníkom.

Druhá možná situácia, ktorá prichádza do úvahy v tomto prípade, je, že hoci vlastníctvo k pozemkom bolo vysporiadané na základe spomínaných zákonov, pozemky zostali naďalej v užívaní roľníckeho družstva na základe nájomného vzťahu. V tomto prípade čitateľ môže pozemky predať ako ich vlastník. Nadobúdateľ pozemkov však vstupuje do práv a povinností prenajímateľa.

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autorka pracuje v advokátskej kancelárii CLServices.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy realitno-právna poradňa

Diskusia (0 reakcií)