Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Nesúhlas so stavbou výrobnej haly

20.05.2010, 00:01 | Mgr. Ľuboslava Kočibálová, advokátska koncipienta

Právna poradňa: Okrem vznesenia námietok ste ako účastník konania mali právo podať proti dodatočnému stavebnému povoleniu odvolanie

  • Tlačiť
  • 1

          Otázka: Bývam v lokalite obce Krškany, kde bolo ticho a žilo sa tu ako v raji, až kým vedľajší pozemok nekúpil podnikateľ, ktorý začal načierno stavať výrobnú halu ťažkého strojárstva a dodatočne dostal stavebné povolenie napriek nesúhlasu všetkých dotknutých susedov. Jeho pozemok priamo susedí s mojim. Potreboval by som sa poradiť, či sú nejaké páky „právne postupy" na zastavenie stavby, nakoľko ešte nie je skolaudovaná?

Z otázky vyplýva, že na stavbu výrobnej haly ťažkého strojárstva bolo vydané dodatočné stavebné povolenie, čiže stavebný úrad vyhodnotil, že došlo k splneniu zákonom stanovených podmienok na vydanie takéhoto rozhodnutia (preukázanie, že stavba nie je v rozpore s verejným záujmom chráneným zákonom a že vlastník stavby má vlastnícke právo k pozemku alebo jeho časti alebo iné právo, resp. vlastník pozemku so stavbou súhlasil).

Keďže vo svojej otázke uvádzate, že ste s dodatočným stavebným povolením vyjadrili svoj nesúhlas, stavebný úrad s Vami pravdepodobne konal ako s účastníkom konania. Táto skutočnosť môže mať podstatný vplyv na uplatnenie Vašich ďalších práv. Okrem vznesenia námietok ste tak ako účastník konania mali právo podať proti dodatočnému stavebnému povoleniu odvolanie, pričom Vás o tejto možnosti mal stavebný úrad poučiť.

Ak Vám bola nesprávnym postupom správneho orgánu odňatá možnosť zúčastniť sa na konaní, zakladalo by to pre Vás možnosť podať návrh na obnovu konania v prípade, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní.

Aj v prípade, ak sa s Vami konalo ako s účastníkom konania, ale existovali by iné dôvody uvádzané zákonom, zakladalo by to pre Vás právo podať návrh na obnovu konania, ktorý sa však vo všetkých prípadoch musí podať do troch mesiacov od kedy ste sa o týchto dôvodoch dozvedeli, v lehote do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia (ak by sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom, tak do 10 rokov od právoplatnosti rozhodnutia).

Museli by ste však preukázať existenciu niektorého z dôvodov obnovy konania (nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania; rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol inak; rozhodnutie vydal vylúčený orgán, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní; rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom).

Ak stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov (odvolanie), existuje ešte možnosť podať žalobu na súd, ktorou sa budete domáhať, aby súd preskúmal zákonnosť rozhodnutia stavebného úradu. Takáto žaloba musí však byť podaná v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu, ktorý rozhodoval v poslednom stupni.

Aj keď uvádzate, že stavba skolaudovaná ešte nebola, neznamená to pre Vás možnosť ovplyvniť danú situáciu. Podľa stavebného poriadku totiž nie ste účastníkom kolaudačného konania, je ním len stavebník, vlastník stavby a vlastník pozemku, na ktorom  je stavba umiestnená. Účastníkom by ste boli jedine v prípade, že by stavebný úrad zlúčil s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, ak takáto zmena bola a mohla by sa Vás týkať.

Informácia obsiahnutá v tomto stanovisku má výlučne iba všeobecnú povahu, nie je poskytovaním právnych služieb a teda nezakladá zodpovednosť advokátskej kancelárie za jej obsah.

Autorka pracuje v advokátskej kancelárii CLServices, s.r.o.

  • Tlačiť
  • 1

Tagy realitno-právna poradňa