Objednajte si denný súhrn správ
Vyberiete si len témy, ktoré vás zaujímajú.
Zasielanie newslettra kedykoľvek vypnete.

TREND.sk radí: Daň z nehnuteľností 2014

16.01.2014 | Zuzana Kollárová | © 2014 TREND Holding

Ako podať daňové priznanie za byt, stavbu, či pozemok

Ak patríte k tým šťastlivcom, ktorým vlani pribudol na vlastníckom liste byt alebo dom, musíte do konca januára podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Ide o miestnu daň - určujú a aj spravujú ju obce a mestá a platí sa za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory.

Podáva sa len jedenkrát, a to za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla daňová povinnosť. 

Daň však majiteľ nehnuteľnosti nevypočítava, len zapíše do tlačiva všetky potrebné údaje. Urobí to zaňho samospráva.

V nasledujúcich rokoch už daňové priznanie nepodáva. Správca dane mu doručí len rozhodnutie o vyrubenej dani. Výnimka sa týka prípadov, kedy v priebehu roka nastala zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, alebo zaniklo vlastnícke právo.

Výnimka v termíne sa týka nehnuteľnosti získanej v dražbe. Daňové priznanie k vydraženej nehnuteľnosti treba podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Do 31. januára tiež treba podať žiadosť o zníženie, alebo oslobodenie od dane.


NAVIGÁCIA: Za čo sa platí daň | Kto podáva priznanie | Kedy vzniká daňová povinnosť | Kedy zaniká daňová povinnosť | Čo je v daňovom priznaní | Stiahnite si tlačivá | Čiastkové priznanie | Dodatočné daňové priznanie | Pokuty za oneskorenie | Sadzby dane z nehnuteľností


Za čo sa platí daň

Daň sa platí za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory. Pri stavbách sa daň týka napríklad aj skleníkov, rekreačných a záhradkárskych chát, tiež samostatne stojacich garáží.

Predmetom dane sú byty a nebytové priestory v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické alebo právnické osoby, tiež byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa na účely tohto zákona považuje za nebytový priestor.

Dobrá rada: Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať. Na zaradenie stavby do jednotlivých skupín je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Kto podáva priznanie

Za zdaňovacie obdobie na rok 2014 podávajú daňové  priznanie (alebo čiastkové daňové priznanie) do 31. 1. 2014 tí daňovníci, ktorí počas roka 2013:

 • nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne budú k 1. januáru 2014 zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nebudú k 1. januáru 2014 zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane,

Ak je viacej spoluvlastníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu a daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Dobrá rada: Spoluvlastníkov pri dani z nehnuteľnosti voči obci či mestu môže zastupovať jeden z nich. Musia sa však na tom dohodnúť. Daňové priznanie podá zástupca spoluvlastníkov, čo treba aj vyznačiť v daňovom priznaní.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia. Za daň ručia spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie podáva jeden z manželov.

Ak sa  nehnuteľnosť získa vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Daňová povinnosť vzniká na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • vydania právoplatného stavebného povolenia,
 • na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • dodatočného povolenia stavby,
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Daňová povinnosť zaniká napríklad na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy,
 • vydraženia nehnuteľnosti,
 • zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti,
 • povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,
 • zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
 • zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva

Čo je v daňovom priznaní

Daňovník musí vyplniť daňové priznanie, v ktorom uvedie všetky údaje, ktoré sú dôležité na výpočet dane z nehnuteľností:

 • údaje o sebe (rodné číslo, IČO, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, ...) -- informácie o pozemku, stavbe, byte, nebytovom priestore (katastrálne územie, číslo parcely, výmera pozemku/zastavanej plochy stavby/podlahovej plochy bytu, druh pozemku/stavby)
 • pomenuje právny vzťah (vlastník, nájomník, správca, užívateľ), spoluvlastníctvo (podielové, bezpodielové), počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti

Najčastejšími prílohami k daňovému priznaniu z nehnuteľností sú rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluvy o prevode nehnuteľností, osvedčenia o dedičstve, darovacie zmluvy alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

Stiahnite si vzor tlačiva pre fyzické osoby tu.

Stiahnite si vzor tlačiva pre právnické osoby tu.

Dobrá rada: Existujú dva typy tlačív - pre fyzické osoby a právnické osoby. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie. Daň z nehnuteľnosti vypočíta správca dane (mesto či obec) na základe údajov v priznaní. Do 15. mája potom vlastníkovi nehnuteľnosti pošle rozhodnutie o vyrubenej dani. Tú potom treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Vzory daňových priznaní sú prílohou opatrenia č. MF/020058/2012-722, ktoré schválilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Čiastkové priznanie

Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností. V tomto tlačive potom vyznačí druh priznania "čiastkové priznanie."

Dodatočné daňové priznanie

Ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje musí podať dodatočné priznanie k dani a to najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností. 

Pokuty za  oneskorené daňové priznanie

Ak podáte daňové priznanie po 31. januári, môžete dostať od obce alebo mesta pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur. Ak nezaplatíte daň v termíne alebo v určenej výške, môže vám samospráva vyrubiť sankčný úrok. Ten môže byť vo výške 4-násobku úrokovej miery ECB platnej v deň vzniku nedoplatku, avšak minimálne 15 % p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Sadzby dane z nehnuteľností

Sadzby či prípadné úľavy na dani schvaľuje samospráva vo všeobecne záväzných nariadeniach. Tie zverejňuje na  svojich webových stránkach a vývesných tabuliach. Obce a mestá postupujú na základe zákona číslo 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Podnikateľská aliancia Slovenska zverejnila, že vlani sa priemerná úroveň sadzieb daní z nehnuteľností v 79 okresných mestách a mestských častiach Bratislavy oproti predchádzajúcemu roku zvýšila o nepatrných 0,48 percenta. Sadzby daní z nehnuteľností na rok 2014 upravilo len 15 miest, z ktorých 13 miest sadzby zvýšilo a dve mestá sadzby znížili. Najviac narástli v tomto roku sadzby v Stropkove, Malackách, Zvolene a Liptovskom Mikuláši. Mierne poklesli dane v Novom Meste nad Váhom a Senci. 

Podnikateľská aliancia Slovenska zverejnila na svojej stránke aj kalkulačku, pomocou ktorej si môžete vypočítať daň. Nájdete tu aj rebríčky všetkých daní z nehnuteľností v okresných mestách.

Sadzby daní v krajských mestách nájdete tu:

 • Nahor
 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 9 Diskusia

Tagy: daň z nehnuteľností, dane, daňová poradňa, poradňa, TREND.sk radí

Nástroje

 • Nahor
 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • 9 Diskusia

Realitná inzercia

Viktória - posledné dobré byty v Ružinove...

Viktória - posledné dobré byty v Ružinove... Bytový dom Viktória v Ružinove na Košickej ulici Vás pozýva na obhliadku 2,3 a 4iz bytov. Byty dokončujeme klientom na mieru a sú spokojní. Presvedčte sa...

Zlaté krídlo v Rači - ekobyty pre Vás

Zlaté krídlo v Rači - ekobyty pre Vás Rezervujte si teraz byt v tomto projekte a predbehnete tých, ktorý nestihnú to čo Vy. Byty inteligentné, ekologické s nízkymi prevádzkovými nákladmi budú TOP.

Zahorske sady - pozemky

Zahorske sady - pozemky Výnimočné pozemky v Záhorskej Bystrici od 700 do 3000 m2 a radové rod. domy od 192.000 €! Zabezpečený areál pod lesom 15 min. od centra BA s množstvom výhod.

KANCELÁRIE - TATRACENTRUM

KANCELÁRIE - TATRACENTRUM Reprezentatívne kancelárske priestory priamo v centre Bratislavy na Hodžovom námestí. Exkluzívna poloha. Výborná dostupnosť. Dohodnite si obhliadku ešte dnes.

Hľadáte kancelárske priestory?

Hľadáte kancelárske priestory? Pripravíme Vám ponuku voľných kancelárií, priamo na mieru. Prehľad trhu do 24 hodín a Zdarma!

TATRAN-multifunkčná budova vo Veľkej Lomnici

TATRAN-multifunkčná budova vo Veľkej Lomnici 4-posch. nový objekt, využitie: hotel, penzión pre seniorov, školské internátne zariadenie, školiace stredisko, sídlo spoločnosti a pod.

DOMINO byty v Petržalke

DOMINO byty v Petržalke Dostupné bývanie v Bratislave ( Petržalka) 3 bytové domy A,B,C každý po 30 bytov.

Nová komerčná budova na križovatke na predaj

Nová komerčná budova na križovatke na predaj Novostavba na križovatke oproti stanici v Petržalke.Vhodné ako firemné sídlo. 870 m2 plochy za 699.000 EUR.Prenájom za 9 EUR/m2, 0905643736, oto@klostermann.sk

Pridať inzerát